Effetto endowment, effetto touchscreen, effetto bagagliaio…